Αρχική σελίδα Αρχική   Χάρτης ιστοχώρου Χάρτης
Σκοπός της εταιρείας

Ο σκοπός της εταιρίας είναι:

  • Η επί σκοπώ κέρδους ανάληψη κατασκευής κάθε δημόσιου έργου ή έργου ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ και οποιουδήποτε άλλου οργανισμού του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ενδεικτικά αναφέρονται οικοδομικά έργα, έργα οδοποιίας, λιμενικά έργα, ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, γεφυροποιίας, ενεργειακά, περιβαλλοντολογικά κλπ), η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη τέτοιων έργων, είτε μόνη της είτε με τη μορφή κοινοπραξίας με συνεργασία άλλων εργολάβων ή εταιριών οποιασδήποτε μορφής και κάθε συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα.

  • Η επί σκοπώ κέρδους ανάληψη κατασκευής και κάθε είδους ιδιωτικού έργου, οιασδήποτε μορφής είτε για λογαριασμό της εταιρίας, είτε για λογαριασμό τρίτων, ενδεικτικά αναφέρονται η ανέγερση κτιρίων σε ίδια ή σε αλλότρια οικόπεδα, η κατασκευή διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κλπ ή ολόκληρων πολυκατοικιών έναντι αμοιβής ή με το σύστημα της αντιπαροχής, η ανάληψη χωματουργικών εργασιών κάθε μορφής, η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κάθε είδους (επισκευές, βελτιώσεις κλπ) και κάθε συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα.

  • Οι πωλήσεις ακινήτων κάθε είδους (οικοπέδων, αγροτεμαχίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κλπ), αγορές και πωλήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων, η εκμετάλλευση, εκμίσθωση, leasing, και με κάθε άλλο τρόπο αξιοποίηση κατοικιών, καταστημάτων, αποθηκών και κάθε είδους ακινήτων, η ίδρυση και λειτουργία μεσιτικού γραφείου και η παροχή μεσιτικών υπηρεσιών και κάθε συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα.

  • Η εξόρυξη, απόληψη, επεξεργασία, μεταφορά, παραγωγή, μετάπλαση και εμπορία αδρανών υλικών, προερχόμενων από σκληρά πετρώματα, κατάλληλα για ειδικές χρήσεις, όπως αντιολισθηρά οδοστρώματα, σκύρα σιδηροδρομικών γραμμών, κ.α. κοινά αδρανή, δομικούς λίθους, ως και κάθε συναφής εργασία και δραστηριότητα που έχει σχέση με τα ανωτέρω. Επίσης η εξόρυξη, απόληψη, επεξεργασία, μεταφορά, παραγωγή, μετάπλαση και εμπορία βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και γενικά μεταλλευμάτων. Η δημιουργία δικτύου πωλήσεων και εν γένει προωθήσεως των παραπάνω ειδών τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. Η ίδρυση και λειτουργία μάνδρας αδρανών υλικών, το εμπόριο αδρανών υλικών, λατομικών προϊόντων, πέτρας, μαρμαρόπετρας, σχιστόλιθων, μαρμάρων, χώματος, μπαζών και όλων των συναφών ειδών (υλικών και πετρωμάτων) και κάθε συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα.

  • Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και εκμετάλλευση αιολικών, υδροηλεκτρικών, ηλιακών, γεωθερμικών, βιομάζας, και εν γένει παντός τύπου παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας και τα παράγωγα αυτών από ανανεώσιμες πηγές, τηλεθέρμανση, σε τοπικό δίκτυο θέρμανση, αφαλάτωση και εκμετάλλευση του παραγόμενου αφαλατωμένου ύδατος και η άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης.

  • Η εισαγωγή από την αλλοδαπή υλικών, μηχανημάτων και ειδών που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οποιαδήποτε φύσεως εμπορικών και βιομηχανικών οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Το εμπόριο κάθε είδους προϊόντων, η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, η ανάληψη και εκτέλεση λατομικών εργασιών, εργασίες εκσκαφών κλπ.
Αρχική| Η Εταιρεία| Σκοπός| Έργα| Ακίνητα| Επικοινωνία|
Ματθαίος Δελατόλας ο Σκαλαδιανός Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία